VIỆN ĐẠI HỌC TOÀN CẦU - GLOBAL UNIVERSITY

Trường Kinh Thánh Trực Tuyến Việt Nam

 

Chào mừng quí vị đến với Trường Kinh Thánh Trực Tuyến Việt Nam.  Cảm ơn quí vị góp phần giúp đỡ trong hệ thống mới này. Nếu quí vị tìm thấy bất kỳ vấn đề gì với hệ thống này, xin vui lòng email về mucsuan@gmail.com.

 

Chương trình Mục vụ Cơ đốc

Viện Đại học Global luôn tìm mọi cách để  giúp trang bị hội thánh Chúa qua các công tác mục vụ. Chương trình Mục vụ Cơ đốc được soạn theo khuôn mẫu Kinh thánh nhằm đào tạo mọi tín hữu cho công tác của Đức Chúa Trời. Tất cả chi thể của Đấng Christ cần được trưởng thành về mặt thuộc linh qua việc dự phần vào công việc nhà Chúa. Chương trình Mục  vụ Cơ đốc gồm có 18 khóa học sẽ giúp trang bị một nền tảng hữu ích cho bất kỳ ai mong muốn dự phần vào công tác phục vụ trong Hội thánh.

Mỗi hội thánh đều cần những người hầu việc Chúa được  đào tạo thật tốt để có thể thực hiện công tác gây dựng thân thể Đấng Christ. Chương trình Mục vụ Cơ đốc đã được soạn thảo nhằm đạt được mục đích này. Mỗi thành viên trong hội thánh cũng cần tham dự vào những hoạt động của hội thánh tuỳ theo ân tứ Chúa ban. Phần chỉ dẫn dành cho người hướng dẫn cũng được cung cấp để sử dụng khi học theo nhóm nhỏ.  Nội dung có 13 chương  phác thảo từng bước phương pháp hướng dẫn  cho khóa học.

Chương trình Mục vụ Cơ đốc được chia làm bốn phần; mỗi phần gồm 3-6 khóa học theo sơ đồ sau đây.

Chủ Đề

Truyền Giáo và Công Tác   Truyền Giáo

 

 

 

Starting New Churches

Thành Lập Hội Thánh Mới CS4241

Sharing the Good News

Chia Sẻ     Tin Lành

CS5351

The Christian Church   in Ministry

Hội Thánh Chúa trong   Sự Phục Vụ

CS4141

Những Kỹ Năng Mục Vụ Thực Tiễn

 

 

Preaching and Teaching

Rao Giảng       và Dạy Dỗ

CS5251

People, Tasks, and Goals

Nhân Sự, Nhiệm Vụ và Mục Tiêu

CS6261

Helping Christians Grow

Giúp Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành

CS4341

Solving Life's Problems

Giải Quyết Những  Nan Đề Trong Cuộc Sống

CS6161

 

Sự Tăng Trưởng Thuộc Linh

 

The Responsible Christian

Cơ Đốc Nhân có Trách Nhiệm

CS1311

Abundant Living

Đời Sống       Sung Mãn

CS6361

Christian Maturity

Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành

CS1111

Spiritual Gifts

Các Ân Tứ Thuộc Linh

CS5151

Prayer and Worship

Cầu Nguyện và Thờ Phượng

CS1211

Bài Học về     Kinh Thánh

Tents, Temples, and Palaces

Lều Tạm,      Đền Tạm và       Cung Điện

CS2221

Alive in Christ

Sống Trong Đấng Christ

CS3231

Understanding the Bible

Hiểu Biết     Kinh Thánh

CS2321

Counselor, Teacher, and Guide

Tư Vấn, Giáo Sư và Người Hướng Dẫn

CS3331

 

The Kingdom, The Power, and The Glory

Vương Quốc, Quyền Năng và Sự Vinh Hiển

CS2121

 

Cornerstones of Truth

Những Nền Tảng về Lẽ Thật

CS3131